Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. strona zawiera częściowo dokumenty w formie skanów
 • 2. brak wewnętrznego menu dla osób niepełnosprawnych
 • 3. kodowanie strony ISO
 • 4. brak przechodzenia między blokami strony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Dobrowolski.
 • E-mail: prawny@szpitalzachodni.pl
 • Telefon: 22 755 92 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II
 • Adres: ul. Daleka 11
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • E-mail: sekretariat@szpitalzachodni.pl
 • Telefon: 22 755 91 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

 

Wejście do budynku jest oznakowane i jasno oświetlone, strefa wejścia jest szeroka i bez fizycznych przeszkód.

W okolicy wejścia do budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością bez różnic wysokościowych.

W budynku zapewnione są wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne poprzez :

- zainstalowane windy

- istniejące schody pomiędzy kondygnacjami posiadają poręcze po obu stronach

- szerokość korytarzy posiada minimum 1,5 metra bez zbędnych przeszkód architektonicznych

Blisko wejścia do budynku znajduję się punkt informacyjny/recepcja.

Umieszczone są w formie tablic i strzałek informacje wskazujące co znajduje się w budynku.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 29.12.2020 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 29.12.2020 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2020 r., godz. 13.57Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 143 razy.