Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

06.12.2012r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

Świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 13.12.2012 r. do godz. 14.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 755 92 34.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2012 r. o godz. 14.30 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 06.12.2012 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.35Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
27.12.2012 r., godz. 12.31Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
06.12.2012 r., godz. 13.03Maciej DobrowolskiEdycja strony
06.12.2012 r., godz. 12.54Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1990 razy.