Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

04.07.2013r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Umowy będą zawarte na okres od dnia 08.07.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs na świadczenie zdrowotne” w terminie do dnia 05.07.2013 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularze ofertowe wraz z informacją o wymaganych dokumentach można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8oo –15oo .
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.07.2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 04.07.2013 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 02.08.2013 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.08.2013 r., godz. 13.40Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
04.07.2013 r., godz. 15.17Maciej DobrowolskiEdycja strony
04.07.2013 r., godz. 15.16Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1601 razy.