Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkursu ofert na świadczenia usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami "S"

29.11.2013r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza:

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

Świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

Umowy będą zawarte na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 06.12.2013 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu wraz z formularzem ofertowym można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.12.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 29.11.2013 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 19.02.2014 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2014 r., godz. 13.48Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
19.02.2014 r., godz. 13.45Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
29.11.2013 r., godz. 15.15Maciej DobrowolskiEdycja strony
29.11.2013 r., godz. 14.47Maciej DobrowolskiEdycja strony
29.11.2013 r., godz. 14.45Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1707 razy.