Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń protetycznych przez technika protetyki w ramach realizacji umowy zawartej z NFZ oraz świadczenie usług techniki protetycznej w ramach działalności komercyjnej

05.12.2013r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza:

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania świadczeń protetycznych przez technika protetyki w ramach realizacji umowy zawartej z NFZ oraz świadczenie usług techniki protetycznej w ramach działalności komercyjnej zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Umowa będzie zawarta na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie.......................” w terminie do dnia 12.12.2013 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularz ofertowy wraz z informacją o wymaganych dokumentach można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 –15.00 lub na stronie internetowej szpitala: www.szpitalzachodni.pl. Wszelkie informacje formalne można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2013 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 05.12.2013 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 19.02.2014 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2014 r., godz. 13.49Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
19.02.2014 r., godz. 13.45Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
05.12.2013 r., godz. 15.17Maciej DobrowolskiEdycja strony
05.12.2013 r., godz. 15.12Maciej DobrowolskiEdycja strony
05.12.2013 r., godz. 15.11Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1812 razy.