Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

03.01.2014r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego

ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Umowa będzie zawarta na okres od dnia 08.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych komercyjnych” w terminie do dnia 07.01.2014 r. do godz. 13.30 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularze ofertowe wraz z informacją o wymaganych dokumentach można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 –15.00.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.01.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 03.01.2014 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.38Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
19.02.2014 r., godz. 13.49Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
19.02.2014 r., godz. 13.44Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
03.01.2014 r., godz. 15.58Maciej DobrowolskiEdycja strony
03.01.2014 r., godz. 15.57Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1826 razy.