Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

20.02.2014r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza:

ogłasza konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

· udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.

Umowa będzie zawarta na okres od dnia 01.03.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie.......................” w terminie do dnia 25.02.2014 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Formularz ofertowy wraz z informacją o wymaganych dokumentach można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, p.-1 pok. 156 b w godz. 8.00 –15.00 lub na stronie internetowej szpitala: www.szpitalzachodni.pl. Wszelkie informacje formalne można uzyskać pod nr telefonu (22) 755 91 61.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.02.2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 20.02.2014 r., godz. 12.16
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.39Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
13.03.2015 r., godz. 13.44Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
20.02.2014 r., godz. 12.16Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1887 razy.