Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii

01.04.2014r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu Cywilnego

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologii

Umowa może być zawarta na okres od 18.04.2014 r. – 30.04.2017 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Konkurs na usługi teleradiologii” w terminie do dnia 11.04.2014 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Zachodniego p. parter pok. 50. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki konkursu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Szpitala Zachodniego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11, pok. 156 b w godz. 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej www.szpitalzachodni.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 262 933 lub 022 7559161.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.04.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Szpitala Zachodniego.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala Zachodniego zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Maciej Dobrowolski, data: 01.04.2014 r., godz. 18.08
Ostatnia aktualizacja:Maciej Dobrowolski, data: 08.12.2017 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2017 r., godz. 10.40Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
13.03.2015 r., godz. 13.45Maciej DobrowolskiZmiana przynależności strony
01.04.2014 r., godz. 18.09Maciej DobrowolskiEdycja strony
01.04.2014 r., godz. 18.08Maciej DobrowolskiDodanie strony

Strona oglądana: 1583 razy.